Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i vår gemensamma miljöstation nära trapphusentrén på Bures gata 17C.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

 

Kameraövervakning i miljörum

För att stävja och förebygga oreda i miljörummet så har föreningen installerat en övervakningskamera i miljörummet som från och med 2020-11-21 kommer att aktiveras och börja användas. Information om hur data sparas, vem som har åtkomst till data och hur data får användas finns beskrivet i styrelsens antagna policy " Kameraförevakning i miljörum".

Policy_Kameravöverakning i miljörum_2020-11-17